Първо обучение на ФАИ на тема „Изграждане на система срещу изпирането на пари съгласно изискванията на ЗМИП и правилника за прилагане“

ФАИ организира стартовото си обучение по новия Закон за мерките срещу изпирането на пари („ЗМИП“) приет с цел хармонизиране на българското законодателство с Директива (ЕС) 2015/849 на ЕП и на Съвета срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм.

С този закон се въвеждат ключови промени на досегашните мерки. Обучението ще се фокусира върху тях и практичното им приложение. Ще бъде разгледан новият правилник на ЗМИП, обнародван на 08 януари 2019. 

Лекторът, Йордан Карабинов, е специалист в сферата на одит, механизми за превенция и противодействие на корупцията и злоупотребите с власт, както и сертифициран лектор по тематиката на ЗМИП.

anti-money-laundering

Цели на обучението

Да запознае участниците с: 

  • ключови промени в Закон за мерки срещу изпирането на пари (ЗМИП), въведени с последните промени на ЗМИП в сила от 31 март 2018 и с Правилника за прилагане на ЗПИМ (ППЗМИП), обнародван на 8 януари 2019 и с тяхното практическо приложение. 
  • със закона са определени мерките, които задължените лица трябва да прилагат, за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, както и организацията и контролът по тяхното изпълнение.
  • с правилника, който доразвива разпоредбите на ЗМИП и определя начина за практическото прилагане на предвидените в ЗМИП мерки.

Обучението е насочено към всички задължени по ЗМИП лица, а именно: 

– финансови институции и банки, 
– застрахователни дружества, 
– лизингови дружества, 
– инвестиционни посредници и управляващи дружества, 
– пенсионноосигурителни дружества 
– счетоводители, одитори и данъчни консултанти, 
– нотариуси, 
– частни съдебни изпълнители, 
– Брокери на недвижими имоти
– търговците на едро 
– възложителите на обществени поръчки 
– юридическите лица с нестопанска цел

Обучението ще се проведе на: 03 април 2019

При регистрация до 20 март – 200 лв./участник (180 лв./при двама или повече). 

При регистрация след 27 март – 240 лв./участник (220 лв./при двама или повече).

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС)

Всеки участник ще получи  Сертификат за преминато специализирано обучение по превенция на изпирането на пари!

След потвърждение за Вашата регистрация за обучението, таксата за участие (определена въз основа на броя участници, както и на датата регистрация) следва да бъдат заплатени по банков път до: 

Фондация „Антикоруоционен институт“

ЕИК: 205401771

Алианц банк България АД

BIC: BUINBGSF

IBAN: 

Срокът за заплащане на таксата е до 7 (календарни) дни от получаване на проформа-фактура, но не по-късно от 29 март 2019. 


Таксата за участие включва: 

  • Лекционни материали по тематиката на обучението
  • Възможност за консултация с лектора в рамките на обучението 
  • Обяд & кафе паузи
  • Сертификат

Прикачен по-долу е файл с програма, описание на обучението и профил на лектора:

Предложение за Обучение ЗМИП

Translate »